Familie Bouwhuis |5|

Generatie 7

64.  Gerrit NN, geboorteplaats en datum onbekend, evenals ouders en echtgenote. Vader van Jan Gerrits en Egbert Gerrits, zie 32.


66.  Dirk Ytes, geboortedatum, ouders en echtgenote onbekend. Waarschijnlijk is hij de Dirk Ytes die landbouwer was te Dijken, die is overleden na 1749. Vader van Ytske Dirkszie 33


88Lammert Lammerts, geen gegevens over geboorteplaats en ouders. Hij trouwde r.k. te Bakhuizen op 26 oktober 1726 met Tiets Wattzes (Sietske), zij lieten in Bakhuizen 3 kinderen dopen:

88.1.  Fim, gedoopt op 22 januari 1728

88.2.  Fetje, gedoopt op 28 mei 1730

88.3.  Gerrit Lammerts, gedoopt 28 januari 1732. Zie 44.


89.  Sietske Watses, (Tietje), geboren omstreeks 1705, dochter van Watze Hylckes en Fetje Sjoukes. Moeder van Gerrit Lammerts, zie 44.


90Lieuwe Jacobs, hervormd gedoopt in Warns en Scharl in maart 1711, zoon van Jakob Lieuwes Menalda, meester, en niet genoemde moeder. Jacob was in 1696 getrouwd met Aat Sijnis, en omdat Lieuwe zijn oudste dochter de naam Aat geeft mag aangenomen worden dat Aat Sijnis de moeder is van Lieuwe. Lieuwe Jacobs trouwde op 1 januari 1733 te Warns met Akke Wiebes.

Uit dit huwelijk de te Warns en Scharl hervormd gedoopte kinderen:

90.1.  Japik, gedoopt op 12 juli 1733

90.2.  Aat Lieuwes, gedoopt op 4 november 1736, zie 45 

90.3.  Wiebe, gedoopt op 16 november 1738

90.4.  Neeltje, gedoopt op 17 december 1741

90.5.  Johannes, gedoopt op 3 november 1743


91.  Akke Wiebes, geen gegevens over geboorteplaats en ouders. Uit haar huwelijk met Lieuwe Jacobs: Aat Lieuwes,  zie 45 


104.  Johannes Agricola, geboren omstreeks 1642, overleden in 1709 te Joure. Zijn beroep was chirurgijn. Ouders niet gevonden, wel een boek, geschreven door Joannes Agricola, uitgegeven te Antwerpen in 1663, daarin staat:

Is de schrijver van dit boek misschien zijn vader of grootvader ?

Johannes was chirurgijn te Idskenhuizen. Hij trouwde (1) in 1686 in Doniawerstal met Siucke Rinties afkomstig van Sneek. Uit dit huwelijk waarschijnlijk geen kinderen.

Hij trouwde (2) op 2 mei 1693 in Doniawerstal met Yssien Sakes afkomstig van de Heide, zij was weduwe van Ruurd Pieters. Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend:

104.1.  Bruin Johannes Agricola, zie 52.

104.2.  Hessel Johannes Agricola.

 • Doniawerstal, huwelijken 1686
  Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 februari 1686
  Man : Johannes Agricola afkomstig van Idskenhuizen
  Vrouw : Siucke Rinties afkomstig van Sneek
  Opmerking : Mr. Chirurgijn
  Bron:
  Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
  Trouwregister Gerecht Doniawerstal 1665-1800

2e huwelijk:

 • Doniawerstal, huwelijken 1693
  Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 mei 1693
  Man : Johannes Agricola afkomstig van Idskenhuizen
  Vrouw : IJsien Sakes afkomstig van de Heide
  Opmerking : Mr. Chirurgijn
  Bron:
  Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)
  Trouwregister Gerecht Doniawerstal 1665-1800

105Yssien Saeckes, geboren omstreeks 1660, overleden te St. Nicolaasga op 10 november 1728. Dochter van Sake Jans en Geeske Bruins.

Uit haar 1e huwelijk met Ruurd Pieters de kinderen Zacharias (Sake, hij trouwde met Hylkje Tjeerds uit Westermeer) en Jouck.

Zij trouwde (2) op 2 mei 1693 met Joannes Agricola, chirurgijn te Idskenhuizen, weduwnaar van Siucke Rintjes.

Uit het huwelijk van Yssien en Johannes Agricola de kinderen Bruyn (zie 52.) en Hessel Johannes.


116.  Klaas Dirks, ouders onbekend. Hij woonde in Heeg. Klaas trouwde met Tierck Hoitedr, afkomstig uit Balk.

Uit dit huwelijk: Hoyte Klazes Huitema (zie 58) en Fonger Klazes, geboren omstreeks 1705.


117.  Tierck Hoitedr., geboren te Oudega omstreeks 1680, als 2e kind van Hoyte Rinckes en Trijntje Feddes. Moeder van Hoyte Klazes Huitema (zie 58)


118.  Sybe Joostes, geboortedatum en ouders onbekend. Bij zijn huwelijk op 25 februari 1714 met Sibbeltje Gosses komt hij van Indijk en zij van Heeg. Vader van Teatske Sybes,  zie 59


119.  Sibbeltje Gosses, geboortedatum en ouders onbekend. Moeder van Teatske Sybes, zie 59


120 Hielke Arjens, hervormd gedoopt te IJlst op 3 november 1678, zoon van Arrien Ariaens en Foockel Tiercks. Hij trouwde op 29 april 1703 te IJlst met Frouck Sibles, afkomstig van Oosthem.

Uit dit huwelijk: Karst Hilkes, geboren omstreeks 1720, zie 60.


121 Frouck Sibbeles, geen gegevens over ouders. Toen zij trouwde met Hielke Arjens was zij afkomstig van Oosthem. Moeder van Karst Hilkes, zie 60.


122Riemer Ruurds, (Huitema), geboren omstreeks 1700 te Heeg, zoon van Ruurd Tietes en Atje Gosses.  Overleden na 1780. Riemer trouwde op 14 april 1720 te Heeg met Acke Meynerts uit Idzega. Riemer was huisman aan de Gaastmeer en later te Idsega op nr. 6. In 1749 welgestelde boer te Oudega, in 1780 nog te Oudega en al over de 80 jaar.

Riemer Ruurds was in 1728 meier te Ypecolsga op stemnummer 19. In 1738 was hij te Idsega  meier op drie van de vier sates land die eigendom waren van wijlen zijn schoonvader Meinert Jans Heslinga. Stemnummer 6, 7, 8 en 9, floreen nummer 5. In 1748 was hij met zijn zwagers Claes Doyes en Wybe Olpherts, en schoonzus Elbrich Meinerts elk voor 1/4 part erfgenaam/eigenaar van de vier sates, groot totaal 270 pm. In 1768, 1778 en 1788 is Riemer Ruurds geheel eigenaar van stemnummer 6 te Idsega. Ook is hij in 1758, 1768, en 1778 eigenaar van stemnummer 21 te Heeg, de sate van zijn overleden vader Ruurd Tietes, met 70 pm land, waarvan zijn zoon Epke Riemers de meier is. In 1788 zijn Epke Riemers en zijn broer Ruurd Riemers de eigenaren.

Kinderen van Riemer en Acke zijn:

122.1.  Atje Riemers, geboren te Heeg omstreeks 1720, zie 61.

122.2.  Epke Riemers, geboren omstreeks 1726 te Idsega, overleden op 9 mei 1802 te Balk. Epke trouwde op 10 mei 1746 r.k. te Blauwhuis met Frouck Tjallings (van der Zee).

122.3.  Ruurd Riemers (Hoytema), geboren omstreeks 1730 te Idsega, overleden vóór 1808. Hij trouwde op 11 februari 1755 in Blauwhuis met Anske Gerckes uit Oudega, dochter van Gercke Siouckes van Hoytema en Idske Sioerts. Ruurd was boer te Idsega.

 • Ruurd en Anske kregen 8 kinderen.

122.4.  Meinert Riemers (Smakman), geboren omstreeks 1735, overleden na 1790. Meinert was schipper en woonde te Heeg. Hij is op 23 oktober 1763 r.k. getrouwd te Heeg met Froukje Meinerts, dochter van Meindert Tjerks en Dirkje Ates. Op 14 maart 1780 kopen zij een kofschip.

 • Uit dit huwelijk zijn tien kinderen geboren, waarvan de meeste jong zijn overleden. Zoon Wiebe nam deel aan de slag bij Waterloo.

122.5.  Wopke Riemers (Rauwerda), geboren omstreeks 1735, overleden te Heeg op 22 maart 1801. Beroep: boer en dijkopziender. Hij trouwde (1) in 1762 r.k. te Heeg met Idske Hendriks, zij is overleden vóór 1777.

 • Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Hij trouwde (2) in 1777 r.k. met Akke Sybrens, dochter van Sybren Tjebbes en Sibbeltje Wytses.

 • Uit dit huwelijk 9 kinderen.

123.  Acke Meynerts (Rauwerda), geboren in 1695 te Idsega, dochter van Meinert Jans Heslinga (Rauwerda) en Acke Rommerts Krasburg. Overleden na 1769. Moeder van Atje Riemers, zie 61.

Generatie 8

178.  Watze Hylckes, geen gegevens over geboorteplaats en ouders. Watze was afkomstig van Rauwerd toen hij op 10 juni 1691 voor het Gerecht van Rauwerderhem trouwde met Fettie Siouckes eveneens afkomstig van Rauwerd. Uit dit huwelijk: Sietske Watses, (Tietje), geboren omstreeks 1705, zie 89.


179.  Fetje Sjoukes, ouders onbekend. Toen zij trouwde met Watze Hylckes was zij afkomstig van Rauwerd. Moeder van Sietske (Tietje) Watses, zie 89.


180. Jakob Lieuwes Menalda, geboren omstreeks 1670, zoon van Lieuwe Menalda en onbekende moeder. Op 5 juli 1696 trouwde in Warns Jacob Lieuwes, afkomstig van Warns, met Aat Sijnis afkomstig van Balk. Opmerking daarbij: Hij is schoolmeester. Zij lieten in de Hervormde gem. Warns en Scharl de volgende kinderen dopen:

180.1. Sioukje, gedoopt op 7 augustus 1698.

180.2. Siouke, gedoopt 18 februari 1700.

180.3. Lieuwe, gedoopt op 4 januari 1702.

180.4. Lieuwe, gedoopt op 6 april 1704

180.5. niet genoemd, gedoopt op 18 juni 1706

180.6. Sioukjen, gedoopt op 25 maart 1708

180.7. Lieuwe Jacobs, gedoopt in maart 1711, zie 90.

180.8. Sioukje, gedoopt op 15 september 1713

180.9. Sioukje, gedoopt op 27 september 1715

180.10. Jinne, gedoopt op 24 december 1719.

Over de schoolmeesters van Hemelumer Oldeferd in de loop der tijden (bron Fryske Akademy)
Warns: “Op 5 juli 1696 trad Jacob Lieuwes Menalda schoolmeester te Warns in het huwelijk met Aat Sijmens uit Balk. Hij was in hetzelfde jaar uit Nijega gekomen en was in 1708 nog in Warns
als schoolmeester.” Opm. Ook in 1715 is hij nog schoolmeester.

Nijega en Elahuizen: “In 1580 moest Lubbertus Joannes, "ludimagister te Niega", vluchten. In 1657 was hier mr. Sijmen Heijns. Hij stond hier in 1673 nog. In nov. 1695 was Japick Lieuwes hier als schoolmeester. Hij vertrok in 1696 naar Warns.

Op 27 maart 1701 trouwde mr. Rienck Lieuwes Menalda met Griet Wighles. Hij werd op 15 juli 1716 omschreven als "schooldienaer tot Nyega en Elahuysen". Op 26 nov. 1718 was Rienck Menalda, schoolmeester en dorprechter te Nijega, 43 jaar oud. Hij hertrouwde op 15 maart 1744 met Trijntie Heijns. Hij was hier in 1745 nog.”

Genoemde Rienck Lieuwes Menalda is een broer van Jakob (Japick) Lieuwes Menalda.


181.  Aat Synes, (Sijnis), hervormd gedoopt te Balk op 24 maart 1675, dochter van Syne Sibles en Siouk Jacobs. Moeder van Lieuwe Jacobs, zie 90.


210.  Sake Jans, geen gegevens over geboorteplaats en ouders. Hij was afkomstig van Nijeholtwolde toen hij op 2 februari 1661 voor het Gerecht in Doniawerstal trouwde met Geesje Bruins, afkomstig van de Heide. Hij is de vader van Yssien Saeckeszie 105.


211.  Geeske Bruins, geen gegevens over geboorteplaats en ouders. Moeder van Yssien Saeckes, zie 105.


234.  Hoyte Rinckes, geboren tussen 1643 en 1650, is r.k. gedoopt, zoon van Rincke Rinckes en Fonger Hoytedr. Overleden in 1694. Hoyte was boer te Oudega. Hij trouwde vóór 1673 met Tierck Lollisdr.

 • Uit dit huwelijk: Fonger Hoytes.

Hij trouwde (2) in 1676 met Trijntje Fetses. 

 • Uit dat huwelijk: Jansen Hoytedr, Tierck Hoytedr (zie 117), Ymck Hoytedr, Jeltje Hoytes, en Wypck Hoytes. 

Hoyte was boer op het familiebedrijf te Oudega, groot 80 pdm., dat in 1676 voor 1/9 deel eigendom is, de rest wordt gehuurd.  Na zijn overlijden in 1694 staan zijn kinderen voor 2/3 deel als eigenaar te boek. Age Yntes is dan meier (huurder) van de plaats.


235.  Trijntje Feddes, geen duidelijkheid over haar ouders, 2e vrouw van Hoyte Rinckes en moeder van Tierck Hoitedr (zie 117).


240Arrien Ariaens, gedoopt te Overpelt op 7 september 1643 als Adrianus Ariaens Praets, zoon van Ariaen Praets en Maria den Smedt(bron *¹). Hij trouwde op 8 december 1673 te IJlst met Foockel Tiercks. Uit dit huwelijk de te IJlst hervormd gedoopte kinderen:

240.1.  Maria, gedoopt op 17 september 1674.

240.2.  Arian, gedoopt op 24 oktober 1676.

240.3.  Hielke Arjens, gedoopt op 3 november 1678, zie 120.

240.4.  Marya, gedoopt op 22 april 1683. Zij trouwde op 14 oktober 1703 te IJlst met Dirk Gerbens afkomstig van Joure.

240.5.  Lysbeth, gedoopt op 15 november 1685. Doopheffer: Fedt Rients, grootmoeder. Zij trouwde op 2 september 1708 te IJlst met Berend Hendriks, afkomstig van IJlst.

240.6.  Tierck, gedoopt op 21 juni 1688, doopheffer Fed Tiercks, grootmoeder. Hij trouwde op 2 november 1722 r.k. te Workum met Marij Ages.

 • Uit dit huwelijk 3 kinderen, r.k. gedoopt te Blauwhuis:

240.6.1.  Arien, geboren te Tjerkwerd, gedoopt op 19 augustus 1723, meter: Liesbet Ariens.

240.6.2.  Atse, geboren te Tjerkwerd, gedoopt op 20 oktober 1725, peter: Hielke Ariens.

240.6.3.  Willem, geboren te Tjerkwerd, gedoopt op 1 mei 1730, meter: Marye Ryns.


241 Foockel Tiercks, hervormd gedoopt te IJlst op 18 november 1649, dochter van Tierck Hylkes en Fed Ipkes. Moeder van Hielke Arjens, zie 120.


244Ruurd Tietes, geboren omstreeks 1670, zoon van Tiete Hoytes Hoytema (bron *³) en onbekende moeder. Overleden omstreeks 1733. In 1698 was hij gebruiker, boer, van de zate met stemnummer 18 te Heeg. In 1728 was hij eigenaar en gebruiker van stemnummer 21 te Heeg. Hij trouwde (1) rond 1690 in Wymbritseradeel met Atje Gosses, uit dit huwelijk:

244.1.  Tjitte Ruurds, geboren rond 1695, overleden te Workum op 9 februari 1775. Hij trouwde (1) in 1723 te Workum met Bauckje Idses uit Oudega, hij trouwt (2) in 1741 met Trijntje Engels.

 • Uit het 1e huwelijk 10 kinderen en uit het 2e huwelijk 8 kinderen.

244.2.  Gosse Ruurds, geboren rond 1698, hij trouwde r.k. te Blauwhuis op 20 april 1727 met Renske Atses.

244.3.  Riemer Ruurds, geboren rond 1700, welgestelde boer, (zie 122).

244.4.  Age Ruurds, is geboren voor 1706

244.5.  Itske Ruurds, is geboren voor 1706

244.6.  Jentje Ruurds, is geboren voor 1706, hij was boer te Ypecolsga. Jentje trouwde (1) rond 1728  met Antje Wybrens uit Sexbierum. Jentje trouwde (2) in 1757 met Aaltje Sytses.

 • Uit het 1e huwelijk: Ruurd Jentjes (1733), Tjeerd Jentjes, en Pier Jentjes.

Ruurd Tietes trouwde (2) op 15 november 1706 met Tjeerdje Yges en hij trouwde (3) op 24 november 1709 met Houck Gerbens. Uit dit huwelijk:

244.7.  Gerben Ruurds Fluitman, hij trouwde op 16 april 1741 te Woudsend met Uilkjen Sytses.

 • Uit dit huwelijk 8 kinderen. Gerben is overleden op 1 april 1815 te Woudsend, 106 jaar oud.

245.  Atje Gosses, dochter van Gosse Riemers en Iets Jentjes. Zij was de 1e vrouw van Ruurd Tietes, moeder van Riemer Ruurds (zie 122)


246Meinert Jans Heslinga (Rauwerda), geboren rond 1663 te Rauwerd, zoon van Jan Jans (Haxta) en Elbrich Meinerts. Beroep: boer, wonende te Idzega, waar hij eigenaar was van vier sates land met de stemnummers 6, 7, 8 en 9 die “de Grote Bratte” genoemd werd, totaal 270 pm. Meynert trouwde op 12 mei 1686 te Gaasterland met Acke Rommerts Krasburgh uit Balk. Uit dit huwelijk: 

246.1.  Acke Meinerts (zie 123)

246.2.  Elbrich Meinerts, geboren rond 1700. Zij trouwde in 1723 te Workum R.K. met Sake Wilkes.

 • Uit dit huwelijk 3 kinderen: Sikke Sakes (1724) is jong overl., Sikke Sakes (1725) en Meinert Sakes (1727) Sake is overleden in 1731.

In 1733 trouwde Elbrig te Workum met Sible Douwes, koopman en afkomstig uit Workum. Hij was eerder getrouwd geweest met Lieuwkje Ages en met Trien Sinnen. Hij is te Workum overleden op 22 maart 1745.

 • Uit het huwelijk van Sible en Elbrig wordt nog een  zoon geboren: Jan Douwes, RK gedoopt te Workum op 31 december 1735.

In 1749 was Elbrich winkelierse te Workum. In 1752 verkoopt Elbrig Meinerts Rauwerda, haar 1/4 part van de sate onder Idsega, genaamd "de Kleine Bratte", groot 130 pm land met pro quota, het huis, schuur, hiem en watermolen aan haar zuster Meins en haar man Wybe Olpherts voor 175 cg.

246.3.  Rinske Meinerts, geboren rond 1710 en overleden rond 1755. Zij trouwde in 1733 te Bakhuizen R.K. met Claes Doyes uit Oudega.

 • Uit dit huwelijk 6 kinderen: Hauk Claeses (1733), Johannes Claeses (1735), Meinert Claeses (1736), Antie Claeses (1738), Pieter Claeses (1740) en Anna Claeses (1740).

246.4.  Meins Meinerts, trouwde (1) met Wybe Olpherts, zij trouwde (2) met Hoyte Fongers een zoon van Fonger Hoytes (halfbroer van Tierck Hoytedr, zie 117) en Acke Clases.


247 Acke Rommerts Krasburg, geboren te Balk, dochter van Rommert Folckerts Krasburg en Gepke Hiddes. Acke is overleden tussen 1738 en 1748. Moeder van Acke Meinderts (zie 123)

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.