Familie Bouwhuis |3|

Generatie 5, betovergrootouders

16. Durk Egberts, gedoopt in de r.k. par. Op de Heide, St. Nicolaasga op 11 maart 1740, zoon van Egbert Gerrits en Ytske Dirks. Aanwezig: Jan Gerrits. Waarschijnlijk is hij de Dirk Egberts die is overleden op 10 mei 1815, helaas in de overlijdensakte geen namen van ouders en/of echtgenote. Beroep: timmerman. Hij trouwde op 11 november 1766 in de Rooms-katholieke parochie Op de Heide te St. Nicolaasga met Antje Riencks. Getuigen bij dit huwelijk waren: Roelif Joannis en Anna Gert Mulders. Kinderen uit dit huwelijk allen r.k. gedoopt te St. Nicolaasga:

16.1. Egbert Durks, geboren te Ousterhaule, gedoopt 6 juni 1767, zie 8.

16.2. Rienk Durks, gedoopt op 16 februari 1769, aanwezig: Griet Rienks. Beroep: timmerman. Hij trouwde met Akke Jans, zij woonden in Nijehaske en later in Rotsterhaule waar hij is overleden op 1 oktober 1826, 58 jaar oud. In de naamsregistratie hieronder worden zijn kinderen genoemd, daarna nog geboren: Egbert (1812).

 • Naamsregistratie 1811
  Haske, deel 1 folio 104
  Bouwhuis, Rienk Durks Nijehaske 
  Kinderen:
  Durk 13, Nijehaske, Afke 11, Nijehaske, Jan 8, Nijehaske, Hielke 6, Nijehaske, Andries 4, Nijehaske, Egbert 2 dgn., Nijehaske

16.3. Lolke Durks, gedoopt op 12 juni 1770, aanwezig: Diuke Gerrits. Hij is overleden te Jubbega op 22 januari 1833, 62 jaar oud. Beroep: timmerman. Hij was getrouwd met Wimke Jans, hun kinderen worden genoemd in onderstaande naamsregistratie*. Daarna nog geboren: Hendrik (1813), Durk (1817) en zoon Anne (1820)

16.4. Andries Durks, gedoopt op 6 juli 1772, aanwezig: Griet Rienks. Overleden vóór 1811.

16.5. Ytske Durks, gedoopt 17 maart 1781, aanwezig Diuke Gerrits. Overleden op 24 november 1858 te Oudega, 77 jaar oud, weduwe. Zij trouwde op 16 december 1804 met Jan Poorten, arbeider, afkomstig van Oudehaske.

 • Hun kinderen: Durk (1805) Joure, Durk (1806) Joure, Durk (1807) Joure, Poorten (1808-1812) Heerenveen, Aaltje (1813) Koudum, Antje (1817) Balk, Durkje (1822) Aengwirden.

* Naamsregistratie 13 december 1811 
St. Johannesga, deel 1 folio 134
Bouwhuis, Dirk Egberts, Rotsterhaule 
Kinderen:
Rienk 38, Oude Haske, Lolke 36, Compagnie van Schoterland, Jitske 26, Terband 
Kindskinderen:
(v. Rienk) Dirk 14, Andries 10, Jan 6, Mike 8, Jantje 2 
Kindskinderen:
(v. Lolke) Jan 13, Andries 6, Dirk ½

Bij deze naamsregistratie heeft grootvader Durk Egberts er blijkbaar niet aan gedacht óók de kinderen van zijn in september 1811 overleden zoon Egbert de achternaam Bouwhuis te geven.


17.  Antje Rienks, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 19 juni 1741, dochter van Rienk Ellers en Griet Andries. Aanwezig: Mary Andries. Vermoedelijk overleden in Doniawerstal op 23 mei 1806.


18. Hendrik Tiemens, geen zekerheid over wie zijn ouders zijn. Mogelijk is hij de op 11 januari 1735 te Joure r.k. gedoopte zoon van Tiemen Berends en Antje Jans. Naar het zich laat aanzien is die familie afkomstig uit de kop van Overijssel. Hendrik woonde al in Lemmer toen hij op 31 januari 1759 te Lemmer trouwde met Jantje Jans, eveneens afkomstig van Lemmer. Bij het r.k. kerkelijk huwelijk zijn hun getuigen Elizabeth Stalmeyer en Zitzke Wauters. Hendrik en Jantje lieten in Lemmer 4 kinderen r.k. dopen, dat zijn:

18.1. Acke Hendriks, gedoopt op 22 november 1759, aanwezig: Joan Tiemens. Akke Hendriks is overleden te Lemmer op 23 oktober 1825, weduwe, beroep: visvrouw. Zij is afkomstig van Oldemarkt als zij op 23 november 1788 in Lemmer trouwt met Hille Johannes Jagering (de Jager), viskoopman, geboren te Lemmer, zoon van Joannes Harmens en Totje Deddes. 

18.2. Anna (Antje) Hendriks, gedoopt op 5 september 1761, meter: Afke Tiemens. Overleden te Lemmer op 25 oktober 1828, weduwe, beroep: “winkeliersche”. Zij trouwde op 15 juni 1800 te Joure met Durk Hendriks. Durk is overleden in Haskerland op 23 oktober 1808. Uit dit huwelijk één zoon:

 • 18.2.1. Hendrik Durks, r.k. gedoopt te Joure op 24 augustus 1800, peter: Wilm Hendriks.
 • Memories kantoor Lemmer, overl. jaar 1838
  Gemeente Lemsterland
  Overledene : Alida Egberts Hottinga
  Overleden op: 15 maart 1838
  Wonende te : Eesterga
  Tekst: boerin; enige testamentair erfgenaam is bij haar inwonende knecht Hendrik Durks Bosma; zuster van Gosse Egberts Hottinga, winkelier (vader van minderjarige Rinskje, Egbert en Yme Gosses Hottinga: samen legaat van fl. 500,-); verder legaat voor RK-pastoor J. Hebben (fl. 200,-). Saldo fl. 1.383,17. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap
  Bron: Memories van successie 1837-1839
  Toegangsnr. : 42 Inventarisnr. : 12011
 • Alida Egberts Hottinga was ongehuwd. Haar eveneens ongehuwde broer Teye was overleden in 1835. Haar broer Gosse was winkelier te Lemmer. Alida werd r.k. gedoopt te Lemmer op 9 januari 1774, dochter van Egbert Teyes en Renske Gosses. Reynsk Gosses was een Hottinga, gedoopt op 2 mei 1737, dochter van Gosse Jouckes, boer te Eesterga, en Aleyt Willems.
  Egbert Teyes is een zoon van Teye Dircks en Egbertje Egberts (zie 40 – 41)
 • Met deze erfenis was Hendrik niet langer knecht, hier begon zijn leven als boer te Eesterga. Hij trouwde, 38 jaar oud, op 4 november 1838 met Djoeke Jans Spijkerman, dienstmeid wonende te Eesterga, geboren te St. Nicolaasga, dochter van Jan Hendriks Spijkerman, arbeider, en Geesje Lucas. 

18.3. Timen Hendriks, gedoopt op 25 oktober 1764, peter: Joannes Ipens. 

18.4. Rultjen Hendriks, gedoopt op 2 november 1770, meter: Afke Timens. Zie 9.


19. Jantje Johannes, geboortedatum onbekend. Zij trouwde op 31 januari 1759 te Lemmer met Hendrik Tiemens. Zij is een halfzus van Yme en Jacob Jans Kuiper, Yme is geboren omstreeks 1752 en Jacob is r.k. gedoopt te Lemmer op 23 december 1748, zoon van Jan Jacobs en Janke Nolkes, peter: oom Yme Jacobs. Jan Jacobs en Janke Nolkes zijn getrouwd in 1745 te Sloten, de woonplaats van Janke, Jan Jacobs was afkomstig van Lemmer. Janke Nolkes trouwde (1) in 1735 te Sloten met Jan Feites. Jantje Johannes kan een dochter zijn uit dat huwelijk. Van Jan Jacobs, gedoopt Johannes (1723), zoon van Jacob Jans en Antje Ymes, is geen eerder huwelijk gevonden, wat echter niet wegneemt dat Jantje wel zijn dochter zou kunnen zijn. De familie van Jan Jacobs in Lemmer gebruikt vanaf omstreeks 1770 de achternaam Cuper. 

Jantje is bij de quotisatie in 1749 de oudste van de 2 kinderen.

 • Quotisatiekohieren 1749 
  Jan Jacobs, Lemsterland
  Plaats: Lemmer
  Omschrijving: matroos
  Gezin volw: 2 en kind: 2
  Aanslag: 11-13-0
  Verhoging: 
  Vermogen: 
  Bron: Lemsterland, fol. 21
 • Kantoor Lemmer, overl. jaar 1823 
  Overledene : Yme Jans Kuiper 
  Overleden op: 8 januari 1823 
  Wonende te : Sloten
  Tekst: broer van Jacob Jans Kuiper, te Joure; halfbroer van wijlen Antje Jans (moeder van Akke, wed. Hille Johannes, te Lemmer, Antje, wed. Dirk Hendriks, aldaar en Roeltje Hendriks, wed. Eybert Durks, aldaar). Saldo fl. 4.187,10. 
  Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap 
  Bron: Tresoar Memories van successie 1818-1927 
  Toegangsnr.: 42 Inventarisnr.: 12002 Dagregisternr.: 184

Tiemen Hendriks en Jantje Johannes zijn ook voorouders van de Lemster families de Jager, Bosma en van Schoot. Deze nakomelingen worden vermeld in  bijlage 1. Parenteel Tiemen Hendriks & Jantje Jans.


20Durk Teijes, r.k.  gedoopt te Joure op 28 februari 1730, zoon van Teye Dircks en Egbertje Egberts, meter: Popke Meintes. Durk is overleden te Wijckel op 23 december 1804. Uit zijn huwelijk met Sjoerdje Cornelis de volgende kinderen, r.k. gedoopt te Bakhuizen/Balk:

20.1.  Teije Durks de Boer, geboren + 1765 te Wyckel,  zie 10

20.2.  Cornelis, geboren te Wijckel, gedoopt op 13 juni 1768.

20.3.  Pieter Durks de Boer, geboren te Wijckel, gedoopt te Balk op 23 april 1771, overleden te Workum op 17 november 1846. Beroep: boer. Hij trouwde in 1797 te Workum met Reinskje Tjeerds Buwalda.

20.4.  Egbert Durks (Oud)Hornstra, geboren te Wijckel, gedoopt op 15 november 1774 te Balk. Hij trouwde op 18 november 1810 r.k. te Balk met Trijntje Meinderts, eveneens afkomstig van Wijckel, zij is overleden op 10 september 1811, 36 jaar oud. Egbert, boer te Wijckel,  trouwde (2) op 25 november 1813, 38 jaar oud, te Langweer met de 56-jarige Imkje Meyes Rijpkema, dochter van Meye Tjitskes Rijpkema en Hylkje Cornelis. Imkje is overleden te Wijckel in 1829, Egbert is overleden te Follega in 1858, 83 jaar oud. In zijn overlijdensakte zijn de namen van zijn moeder en van zijn overleden echtgenote verwisseld. Egbert had geen kinderen.

20.5.  Antje, geboren te Wijckel, gedoopt (overleden) te Balk op 25 oktober 1778.


21.  Sjoerdje Cornelis, (Siurtke) r.k. gedoopt te Bakhuizen op 25 november 1737, dochter van Cornelis Johannes en Yb (Iepkje) Cornelis. Sjoerdje is overleden vóór 1804.


22Jacob Gerrits van der Hoff, geboren te Oudemirdum, r.k. gedoopt op 31 mei 1759 te Bakhuizen, zoon van Gerrit Lammerts en Aatje Lieuwes. Overleden te Oudemirdum op 9 mei 1831, weduwnaar, 71 jaar oud. Beroep: boer, landbouwer.  Hij trouwde op 18 juli 1785 te Bakhuizen met Harmke Lammerts. Kinderen uit dat huwelijk, r.k. gedoopt te Bakhuizen:

22.1.  Ath, geboren in Huiteburen, Oudemirdum, gedoopt op 5 september 1785, overleden voor januari 1787.

22.2.  Attje (Aat) Jacobs van der Hoff, geboren januari 1787 te Oudemirdum,  zie 11.

22.3.  Gerrit Jacobs van der Hoff, gedoopt op 15 juni 1788, overleden te Oudemirdum op 10 maart 1741. Hij trouwde met Pietje Hessels Bouma.

22.4.  Geertje Jacobs van der Hoff, gedoopt op 13 januari 1790, overleden op 12 mei 1829 te Mirns, 39 jaar oud. Zij trouwde met Johannes Harmens Bergman.

22.5.  Lambert, gedoopt 8 juli 1792, overleden te Oudemirdum 26 januari 1809, 17 jaar oud.

22.6.  Wiebe Jacobs van der Hoff, gedoopt op 17 april 1794, overleden te Oudemirdum op 4 oktober 1826, 32 jaar oud, ongehuwd, beroep: landbouwer.

22.7.  Bernardus Jacobs van der Hoff, (Berend) gedoopt op 6 oktober 1795, overleden op 23 januari 1865 te Hemelum. Hij trouwde met Piertje Meines van der Sluis.

22.8.  Johannes, gedoopt op 18 november 1797, overleden voor de naamsaanneming in 1811.

22.9.  Akke Jacobs van der Hoff, gedoopt op 6 november 1799. Zij trouwde met Johannes Harmens Bergsma, weduwnaar van haar zus Geertje.

22.10.  Tjitse Jacobs van der Hoff, gedoopt op 25 februari 1802, overleden te Follega op 11 december 1857, 53 jaar oud, ongehuwd en zonder beroep.

22.11.  Lieuwe Jacobs van der Hoff, gedoopt op 31 december 1803, overleden te Sloten op 12 oktober 1884, 80 jaar oud, gehuwd, beroep landbouwer te Sloten. Hij trouwde met Jantje Harmens Huizinga. Kinderen uit dit huwelijk: zie bijlage 2.

Jacob Gerrits van der Hoff en Harmke Lammerts zijn ook voorouders van de Lemster families van der Hoff en Huitema.

Deze nakomelingen worden vermeld in bijlage 2. Parenteel Jacob Gerrits van der Hoff & Harmke Lammerts


23.  Harmke Lammerts Roodhof, geboren te Oudemirdum, r.k. gedoopt te Bakhuizen op 23 juli 1761, dochter van Lammert Berends en Geertje Reins. Overleden op 8 juni 1822, 62 jaar oud.


24. Cobus Annes Hollander, r.k. gedoopt te Makkum op 1 november 1741, zoon van Anne Hendriks en Marijke Cobus. Overleden te St. Nicolaasga op 6 oktober 1826, 84 jaar oud, weduwnaar. Hij trouwde te St. Nicolaasga op 2 mei 1768 met Janke Teyes. Kinderen uit dit huwelijk, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga:

24.1. Marijke, gedoopt op 9 februari 1771, aanwezig: Stientje. Overleden te Oudega als Marijke Kobus op 4 juli 1829, 57 jaar oud, gehuwd. Zij trouwde te St. Nicolaasga op 7 september 1797 met Jan Claeses. Jan was winkelier te Oudega.

 • Uit dit huwelijk 2 kinderen.

24.2. Anne, gedoopt op 20 september 1772, aanwezig Claes Claeses

24.3. Teye Cobus Tinga, gedoopt te St. Nicolaasga op 26 februari 1775, zie 12. 

24.4. Anne, gedoopt op 4 december 1776, aanwezig: Egbert Teyes.

24.5. Anne, gedoopt op 7 november 1778, aanwezig: Hinke Claeses

24.6. Egbertje, gedoopt op 15 juli 1784, aanwezig: Durk Teyes. Egbertje Jacobus Hollander is overleden op 11 september 1843, 59 jaar oud, weduwe. Zij trouwde op 12 oktober 1806 te St. Nicolaasga met Meye Tjitskes Rijpkema, zoon van Tjitske Meyes Rijpkema en Froukje Epkes. Meye is boer te Doniaga.

 • Naamsaanneming 1811
  Langweer, deel 1 folio 43 verso
  Hollander, Kobus Annes, St. Nicolaasga 
  Kinderen:
  Tije 37, Doniaga, Marijke (?), Doniaga, Egbertje (?) 
  Kindskinderen:
  (v. Tije) Ide 11, Kobus 5, Janke 13, Finne 9, Maria 1
 • Naamsaanneming 1811
  Langweer, deel 1 folio 18
  Tinga, Teye Cobus, Doniaga 
  Kinderen:
  Ide 11, Kobus 5, Janke 12, Finne 8, Marijke 1

Cobus Annes Hollander en Janke Teyes zijn ook voorouders van de Lemster families BosmaBeljon, en ook van Asma. Deze nakomelingen worden vermeld in bijlage 3. Parenteel Cobus Annes Hollander & Janke Teyes


25. Janke Teyes, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 24 april 1747, dochter van Teye Dirks en Egbertje Egberts. Vermoedelijk overleden in 1809.


26Yde Bruins, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op30 oktober 1734, overleden te St. Nicolaasga op 22 juni 1792. Zoon van Bruyn Johannes en Sjouk Ydes. Hij trouwde op 5 oktober 1767 te St. Nicolaasga met Fenne Gerrits, getuigen hierbij waren Lolke Harms en Albert Jois. De kinderen van Yde en Fenne werden r.k. gedoopt te St. Nicolaasga, dat zijn:

26.1.  Jeltje, gedoopt op 12 juni 1768, meter: Jeltje Gerrits. Jeltje Ydes Agricola is overleden op 23 mei 1827, 60 jaar oud. Zij trouwde te St. Nicolaasga op 12 november 1797 met Wietze Jan (Potiek).

 • Kinderen uit dit huwelijk: Yde (1799), Jan (1800), Afke (1802), Hielke (1805) en Joannes (1808).

26.2.  Sjouk, gedoopt te St. Nicolaasga op 7 maart 1770, meter: Sjouk Bruens. Overleden te St. Nicolaasga op 31 december 1827. Zij trouwde te St. Nicolaasga op 11 mei 1793 met Lykle Harmens, afkomstig van Haskerhorne.

 • Zij kregen 9 kinderen.

26.3.  Bruen, gedoopt te St. Nicolaasga op 6 december 1771, peter: Bruen Bruens. Overleden te St. Nicolaasga op 21 oktober 1842, 70 jaar oud. Bruin was boer te St. Nicolaasga. Hij trouwde op 7 mei 1812 met de 36-jarige Wikjen Willems Hollander, dochter van Willem Kobus en Aaltje Jacobs. Wikjen is overleden op 29 maart 1852, 76 jaar oud, weduwe, beroep boerin.

 • Bruin en Wikje kregen 2 kinderen.

26.4.  Gerrit, r.k.. gedoopt te St. Nicolaasga op 5 juli 1773, meter: Akke Bruens. Overleden te St. Nicolaasga op 13 november 1849, 76 jaar oud, weduwnaar. Beroep: arbeider, boer. Gerrit trouwde op 14 mei 1801 te St Nicolaasga met Jantje Lubberts, geboren te Eesterga, r.k. gedoopt te Lemmer op 25 juni 1775, dochter van Lubbert Joannis en Engel Jans. Jantje is overleden te St. Nicolaasga op 11 mei 1844, 69 jaar oud.

 • Zij kregen 9 kinderen.

26.5.  Isjen Ydes Agricola, gedoopt op 24 september 1776,  zie 13.

26.6.  Johanneske, gedoopt te St. Nicolaasga op 9 oktober 1778, meter: Grietje Wierds. Overleden te St. Nicolaasga op 15 maart 1829, 49 jaar oud. Zij trouwde op 1 januari 1808 in de r.k. kerk te Joure met Wiepke Wietses, in Joure worden ook 2 kinderen gedoopt, zoon Yde op 27 april 1809 en dochter Durkje op 30 december 1810. Durkje woont in Oosterzee als zij op 7 december 1834 trouwt met Klaas Jelles Kelder, boerenknecht te Oosterzee, geboren te Wolvega, zoon van Jelle Klazen Kelder en Geertjen Idzes Swier. Ten tijde van dat huwelijk is Wiepke Wietzes de Haan schipper met een thuisadres in Zaandam. Durkje en Klaas krijgen in Oosterzee 3 kinderen: Jelle Kelder (1833), Wiepke Kelder (1834) en Geertje Kelder (1841).

26.7.  Saake, gedoopt te St. Nicolaasga op 12 februari 1781, peter: Wiebe Wierds. Overleden te St. Nicolaasga op 20 september 1859, 78 jaar oud. Beroep: arbeider, later herbergier te Oudeschoot. Hij trouwde r.k. te St. Nicolaasga op 24 april 1803 met Sibbeltje Claeses. Sibbeltje Klazes de Boer is overleden te St Nicolaasga op 29 april 1840, 59 jaar oud. Saake trouwde (2) 63 jaar oud op 26 mei 1844 met de 46-jarige Trientje Sjoerds Pot, dienstmeid te Joure, dochter van Sjoerd Mintjes Pot en Hielkje Sakes Veltman.

Sake laat in 1811 de familienaam Agricola niet registreren, dat hoefde ook niet want de familie had die achternaam al veel eerder, die was alleen in ongebruik geraakt. Bij de geboorteaangifte van de eerste twee kinderen na 1811 laat hij die niet inschrijven met de achternaam Agricola maar in plaats daarvan Landbouwer.

 • Saake en Sibbeltje kregen 7 kinderen.

26.8.  Johannes, gedoopt te St. Nicolaasga op 1 april 1785, peter: Bruen Bruens. Verder geen gegevens. Waarschijnlijk is hij overleden vóór 1811.

Yde BruinsenFenne Gerritszijn ook voorouders van de Lemster familiesNijholt,Wierdsma,en ookAgricola. Deze nakomelingen worden vermeld in bijlage 4. Parenteel Yde Bruins & Fenne Gerrits


27 Fenne Gerrits, r.k. gedoopt te St. Nicolaasga op 31 januari 1739, dochter van Gerrit Harmens en Jeltje Rennerts. Overleden in Doniawerstal op 29 oktober 1809. Moeder van Isjen Ydes Agricola, zie 13.


28Paulus Klazes Hagedoorn, geboren omstreeks 1739, in zijn overlijdensakte staat dat hij geboren is te Sloten, hij staat echter niet ingeschreven in de doopboeken van Sloten of Gaasterland. Paulus is 87 jaar oud overleden op 6 augustus 1826 te Sloten, hij woonde in Heeg. In de overlijdensakte worden zijn ouders niet vermeld. Paulus was scheepstimmerman. In december 1818 verkoopt hij zijn scheepstimmerhelling en bijbehorende huizen aan het Var te Heeg. Hij trouwde r.k. te Heeg op 13 mei 1770 met Uilk Huites. Uit dit huwelijk de te Heeg r.k. gedoopte kinderen:

28.1.  Klaas Paulus Hagedoorn, gedoopt 2 november 1771, aanwezig: Klaas Klazes. Zie 14.

28.2.  Hoite, gedoopt te Heeg op 7 september 1773, aanwezig: Klaas Hoytes.

28.3.  Teedske, gedoopt te Heeg op 30 september 1774, aanwezig: Joost Hoytes.

28.4.  Teedske, gedoopt te Heeg op 23 februari 1776, aanwezig: Joost Hoytes.

28.5.  Teedske, gedoopt te Heeg op 26 maart 1777, aanwezig: Klaas Hoytes. Zij trouwde op 8 mei 1803 te Heeg met Sietze Hielkes uit Heeg. Sietze neemt de achternaam Veldman aan.

 • Kinderen uit dit huwelijk: Hoite (1804), Aafke (1806), Paulus (1809), Ulck en Hielke (1811).

28.6.  Heute, gedoopt te Heeg op 25 november 1778, aanwezig: Joost Hoytes.


29Uilkjen Huites, dochter van Hoyte Klazes en Taetske Sybes. In haar overlijdensakte staat dat zij is geboren te Heeg op 24 augustus 1741. De r.k. doopboeken van Heeg beginnen met het jaar 1747, van haar doop dus geen registratie en geen informatie over ouders, deze worden in haar overlijdensakte ook niet genoemd. Onderstaande memorie van successie maakt wel duidelijk uit welke familie Uilkje komt. Uilkje is overleden te Heeg op 20 november 1818, 77 jaar oud. Uilkje is de moeder van Klaas Paulus Hagedoorn, zie 14.

 • Memories kantoor Sneek, overl. jaar 1836
  Overledene  : Baukje Huites Huitema
  Overleden op: 16 februari 1836
  Wonende te  : Heeg
  Tekst: boerin; zuster van Tjerk, boer Tjerkwerd, wijlen Tjitte (vader van Lieuwe, idem
  te Idzega en Rients Tjittes Huitema, idem Hieslum) en wijlen Fonger Huites
  Huitema (man van Jantje Johannes Bouma, boerin Hartwerd; vader van Pietje,
  vrouw van Gerrit Klazes Kramer, boer Longerhouw, Huite, idem te Nijland,
  Tietje, weduwe van Pieter Pieters Postma, aldaar, Marijke, vrouw van Anne
  Kornelis Koopmans, boer aldaar, Teetske, te Hartwerd, Johanna, aldaar, Baukje
  aldaar en minderjarige Johannes en Klaaske Fongers Huitema) (3 staken elk ab
  intestato 1/4; erven testamentair elk 1/3); halfzuster van wijlen Uilkje (vrouw
  van wijlen Paulus Klazes Hagedoorn, in leven scheepstimmermansknecht; moeder
  van Teetske, vrouw van Sietze Hylkes Veltman, arbeider en Klaas Paulus
  Hagedoorn, scheepstimmermansknecht), wijlen Joost, in leven boer (vader van:
  zie ad a) en wijlen Romke Huites Huitema, in leven arbeider Woudsend (vader van
  Huite, idem aldaar, Pier, winkelier aldaar en Bauke Romkes Huitema,
  boerenknecht) (3 staken elk 1/12 samen ab intestato 1/4: elke staak erft alleen
  legaat fl. 400,-). Saldo fl. 6.543,41. - ad a (Joost Huites Huitema, vader
  van): Wiebe, arbeider Workum, Epke, boer St.Niklaasga en wijlen Huite Joostes
  Huitema (vader van Aaltje, dienstmeid, Zwaantje, idem Tjerkwerd, Antje, idem
  Scharnegoutum, Joost, boerenknecht Nijland, Jeltje en Ytje Huites Huitema)
  (samen alleen legaat fl. 400,-).
  Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
  Bron:
  Memories van successie 1836
  Toegangsnr. : 42
  Inventarisnr. : 14041
  Dagregisternr.: 433

30.  Arjen Karstes, geboren te Tjerkwerd, r.k. gedoopt te Blauwhuis op 26 februari 1748, zoon van Karst Hilkes en Attien (Aatje) Riemers. Overleden te Folsgare op 23 juni 1795. Hij trouwde op 27 mei 1770 te Folsgare met Johanna Jacobs.

 • Uit dit huwelijk de te Folsgare geboren kinderen: Jacobus (1771), Petrus (1772), Matthias (1776), Attie (1777), Cecilia (1779), Kerst (1785) en Intje Ariens, geboren te Folsgare op 26 oktober 1774, zie 15

31.  Johanna Jakobs, geboren te Folsgare, r.k. gedoopt te Roodhuis op 29 augustus 1745, dochter van Jacob Piers en Entje Oenes. Overleden op 12 januari 1803, weduwe.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.