Home » 16. Steven Visser

16. Steven Visser

STEVEN VISSER, geboren op 28 maart 1840 te Lemmer, overleden (66 jr) op 26 maart 1907 te Lemmer, zoon van Renze (Rinze) Visser en Fetsje Riemersma. Gehuwd op 23 november 1862 te Lemmer met Afke Andries Spiekholt, op 25 juni 1838 te Lemmer, overleden (76 jr) op 26 september 1914 te Lemmer, dochter van Andries Alles Spiekholt en Rinskjen Jans Urk.